Privacybeleid

Deze "Privacy Policy" regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Arbo Muyldermans, met maatschappelijke zetel te Bollestraat 60, 3090 Overijse en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0441.810.848.

Lees deze pagina aandachtig door, want het bevat belangrijke informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door het verstrekken van je persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mail adressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze "Privacy Policy" en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 1. Onze gegevens

De website https://www.Arbo Muyldermans.be/ (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door: Arbo Muyldermans (hierna Arbo Muyldermans, “Wij” en “Ons”) Adres Bollestraat 60 3090 Overijse België BTW-nummer BE 0441.810.848 Voor privacy-gerelateerde vragen kan je ons contacteren:

 • Via e-mail: info@arbo-muyldermans.be
 1. Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon die onze Website bezoekt of gebruikt (hierna: de “Gebruiker”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je een contactformulier opstuurt of wanneer je vraagt om productinformatie. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon. Bij Arbo Muyldermans nemen we de beveiliging van de persoonsgegevens die je achterlaat op onze Website heel serieus. Hierna verneem je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation). Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Arbo Muyldermans kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. Arbo Muyldermans behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.

 1. Links naar andere websites

De inhoud van onze Website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde websites bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites. Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze Website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade. Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Maak je gebruik van een link op deze Website die leidt naar een vreemde website en laat je persoonlijke gegevens achter op een dergelijke website, dan is de verwerking van die persoonsgegevens niet onderworpen aan deze privacyverklaring, maar aan het eventuele privacybeleid van de beheerder van die vreemde website. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van deze vreemde websites door te nemen.

4 Wie verwerkt de persoonsgegevens?

4.1. Verwerkingsverantwoordelijke

Arbo Muyldermans is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Arbo Muyldermans heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar Gebruikers doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

4.2. Verwerker(s)

Arbo Muyldermans is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is wettelijk verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. Arbo Muyldermans doet beroep op de volgende categorieën van "verwerkers":

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden

Met het oog op de optimale bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruikers heeft Arbo Muyldermans de nodige contractuele afspraken gemaakt met bovengenoemde gegevensverwerkers opdat deze dezelfde standaarden als Arbo Muyldermans zouden hanteren.

 1. Op welke juridische basis worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten;
 • Op basis van de uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar prospects en andere geïnteresseerden;
 • Op basis van de uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).
 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Arbo Muyldermans verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, klikgedrag);
 • Persoonsgegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum en -plaats, nationaliteit).
 • Inhoud van communicatie (e-mails, chats, invulformulieren, enz.)

Deze persoonsgegevens kunnen verzameld worden wanneer je gebruik maakt van onze Website (bijv. door een contactformulier in te vullen) of door beroep te doen op onze dienstverlening. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. De hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de Website en de functionaliteiten van de Website.

 1. Wij gebruiken ook cookies!

Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal), het gebruik van de Website te controleren en te analyseren en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Je kan die cookies weigeren. Als je cookies weigert, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

 1. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Arbo Muyldermans verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker van onze Website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van onze Website en onze online dienstverlening. Arbo Muyldermans behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn. Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van onze Website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Het opvolgen van informatieaanvragen;
 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven;
 • Het beantwoorden en opvolgen van vragen en suggesties via de chatfunctie op de Website op een duidelijke, pertinente en gerichte manier.
 • Beheer van geschillen;
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen;
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het jou te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken.
 • Bij een bezoek aan de Website worden er ook enkele persoonsgegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Arbo Muyldermans doet beroep op Google Analytics om aan de hand van deze gegevens het internetverkeer en het surfgedrag van de Gebruiker te volgen en te analyseren. Dankzij de resultaten van deze analyses kunnen we het gebruik van onze Website optimaliseren. Wanneer je de Website bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Arbo Muyldermans en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Arbo Muyldermans zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

 1. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen Arbo Muyldermans. Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven.

 1. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te steven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Gebruiker op geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent. Wat cv’s en motivatiebrieven van geweigerde kandidaten betreft: met jouw toestemming houden we deze persoonsgegevens maximaal twee jaar bij. Mocht er een vacature vrijkomen waarvoor jij in aanmerking komt, dan hebben wij de mogelijkheid je te contacteren.

 1. Wat zijn jouw rechten?

11.1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

11.2. Recht op inzage

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

11.3. Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn “Gebruikersprofiel”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

11.4. Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

11.5. Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Arbo Muyldermans om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

11.6. Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. Arbo Muyldermans zal ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij Arbo Muyldermans kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.

11.7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Arbo Muyldermans verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm (bijv. een Excel-file) te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

11.8. Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

 1. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar: Arbo Muyldermans Bollestraat 60 3090 Overijse België Of via e-mail op info@arbo-muyldermans.be Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.

 1. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Arbo Muyldermans, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).

Gratis offerte

NEEM NU VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP VOOR EEN GRATIS OFFERTE!
Gratis offerte
Bollestraat 60 - 3090 Overijse
BTW BE 0441.810.848
Boomspecialist Arbo Muyldermans is gespecialiseerd in het snoeien en vellen van bomen, gevaarlijke bomen vellen, oude of beschadigde bomen behandelen en het uitfrezen van boomstronken.
Contacteer ons